PŘEVOD

P ř e v z e t í

  • Nevyděláváte
  • Dlužíte za zboží a materiál
  • Dlužíte státu
  • Blížíte se k bankrotu/ insolvenci
  • Nemáte odbyt
  • atd

Obecně se mezi lidmi traduje, jak jednoduché je přenechat zadluženou, neprosperující či jinak problémovou společnost.

Ano, pokud chcete mít po převedení společnosti další problémy.

Setkal jsem se s mnoha podnikateli, kteří zaplatili za to, že se společnosti zbaví, ale v posledním kroku nebyl převod ze strany soudu povolen, protože ” pan Karel od vedle” měl na sebe napsáno asi 200 společností.

Nabízíme pouze profesionální řešení s právním servisem a diskrétností.

Převod podílu

K převodu obchodního podílu na společnosti dochází na základě písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy.  Tzv.– smlouva o převodu podílu. Je-li podíl společníka představován kmenovým listem je k převodu nezbytný rubopis (obdobně jako při převodu akcií na jméno), přičemž v rubopise je nezbytné uvést jednoznačnou identifikaci nabyvatele.

Smlouva o převodu podílu

Smlouva o převodu podílu musí mít vždy písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Požadavek písemné formy se vztahuje na celou smlouvu. Ve smlouvě musí být dohodnuta výše úplaty či způsob jejího určení anebo v ní musí být výslovně vyjádřeno, že se jedná o převod bezúplatný. Dále je nutné identifikovat smluvní strany smlouvy a převáděný podíl. Smlouva o převodu podílu je platná dnem jejího uzavření. Zákon však odkládá účinnost vůči společnosti až ke dni jejího doručení společnosti. Účinky převodu vůči třetím osobám nastávají dnem zápisu změn do obchodního rejstříku. K účinnosti převodu kmenového listu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby společníka a předložení kmenového listu společnosti.

Převod podílu na jinou osobu

Možnost převodu obchodního podílu na jinou osobu je ze zákona podmíněna souhlasem valné hromady. Společenská smlouva však může stanovit jinak, tedy například takovýto převod podílu souhlasem valné hromady nepodmínit. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti.

Toggle Content

Jak nás kontaktujete

Mobil 51%
Na doporučení 83%
Email 76%
Inzerce 64%